VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM

Fakturačné údaje: Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch, so sídlom Levická 889, 952 01 Vráble,
IČO:
00198901, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložka č.: 83/N, konajúce prostredníctvom: JUDr. Erik Solár, predseda,
DIČ:
2020411173,
IČ DPH:
SK2020411173

Poštová adresa: AHA farma, Levická 889, 952 01 Vráble
E-mail: eshop@ahafarma.sk
Telefónne číslo: 0917 660 999

IBAN: SK15 0200 0000 0041 6807 4351
Banka: VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX (ďalej len „predávajúci“)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) podrobnejšie upravujú podmienky poskytovania služby Predávajúceho - dodania tovaru k dverám zákazníka (ďalej len ako „Služba“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a zákazníkom v momente prevzatia tovaru (ďalej len ako „Kúpna zmluva“), a to vrátane podmienok reklamačného konania.

Tieto VOP sú dostupné na Internetovej stránke Predávajúceho: www.ahafarma.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“) v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

Službou sa na účely týchto VOP rozumie prezentácia tovaru Predávajúceho na Internetovej stránke, na základe ktorej si zákazník môže vybrať tovar, o ktorého kúpu má záujem vytvorením nákupného košíka tovaru (ďalej len ako „Nákupný košík“), dodanie tovaru Predávajúcim k dverám zákazníka a následnú kúpu tovaru zákazníkom za podmienok bližšie uvedených v týchto VOP.

Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú všetky produkty Predávajúceho prezentované na Internetovej stránke určené na poskytovanie Služby (ďalej len ako „Tovar“).

Službu je oprávnená využiť výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov (spoločne ďalej len ako „Zákazník“). Zákazníkom Predávajúceho nie je právnická osoba, ani fyzická osoba v postavení podnikateľa, ani fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Predávajúci je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky na Zákazníka uvedené v tomto bode VOP.

Tieto VOP boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 250/2007 Z.z.“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 22/2004 Z.z.“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 391/2015“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane OU“).

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Služby Predávajúceho môže využiť aj Zákazník, ktorý nie je registrovaný na Internetovej stránke Predávajúceho. Registrácia Zákazníka je dobrovoľná a bezplatná. Zákazník sa môže zaregistrovať na Internetovej stránke Predávajúceho prostredníctvom emailu (ďalej aj ako „Registrácia“). Pri Registrácii je potrebné pravdivo, presne a úplne vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, emailová adresa Zákazníka a telefónne číslo, prípade iné údaje požadované Predávajúcim (ďalej len ako „Registračné údaje“). Pri Registrácii Zákazník zároveň zadá heslo, ktoré bude používať na účely prihlásenia do svojho účtu.

Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému Predávajúceho a obsahuje všetky požadované Registračné údaje Zákazníka. Po úspešnej Registrácii sa Zákazník môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Účet“). Zákazník zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a hesla, ktoré uviedol pri registrácii. Prihlasovacie údaje sú dôverné. Zákazník zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich Registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny Registračných údajov je Zákazník pri svojom najbližšom prihlásení do Účtu povinný Registračné údaje aktualizovať.

Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Internetovej stránke zodpovedá v celom rozsahu Zákazník, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho Registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho Prihlasovacích údajov.

Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené Zákazníkovi a/alebo tretím osobám v dôsledku: uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných Registračných údajov alebo objednávacích údajov Zákazníka; neaktualizovania Registračných údajov Zákazníka v čase po jeho Registrácii; sprístupnenia Prihlasovacích údajov, Registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v Nákupnom košíku zo strany Zákazníka tretím osobám.

Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, Účet Zákazníka zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu Účtu Zákazníka najmä v nasledovných prípadoch:

 • ak Zákazník v súvislosti s poskytovaním Služby porušuje VOP alebo ustanovenia všeobecne záväzných platných právnych predpisov,
 • ak Zákazník vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Internetovej stránky Predávajúceho, a to bez ohľadu na spôsob a charakter zásahu Zákazníka do Internetovej stránky,
 • v prípade existencie duplicitných Účtov Zákazníka. V tomto prípade je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Zákazníka a/alebo ponechať len jeden unikátny Účet vzťahujúci sa k osobe Zákazníka,

Registrácia Zákazníka zaniká ukončením poskytovania Služby zo strany Predávajúceho a smrťou Zákazníka. Zánik a/alebo zrušenie Registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku Registrácie.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Tovar prezentovaný na Internetovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku Predávajúceho voči Zákazníkovi na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Predávajúci negarantuje dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Internetovej stránke. Dostupnosť Tovaru je vždy viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho, ktoré podliehajú neustálym zmenám v závislosti od objemu poskytovanej Služby. Tovar prezentovaný na Internetovej stránke si môže Zákazník vložiť do Nákupného košíka za podmienok bližšie uvedených v týchto VOP. Zákazník vytvorením a odoslaním Nákupného košíka voči Predávajúcemu uskutočňuje jednostranný návrh na dodanie Tovaru prezentovaného na Internetovej stránke, vrátane dodania Tovaru k jeho dverám, a to všetko za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že žiadny úkon Predávajúceho vykonaný v spojitosti s poskytovaním Služby do okamihu dodania Tovaru podľa Nákupného košíka Zákazníkovi, nemožno posudzovať ako akceptáciu návrhu Zákazníka na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva na predaj Tovaru medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ako zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, sa v rámci poskytnutia Služby považuje za uzavretú vždy až v momente prevzatia Tovaru Zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny Tovaru. Prevzatiu Tovaru zo strany Zákazníka predchádza dodanie Tovaru k dverám Zákazníka podľa jeho Nákupného košíka a prezretie Tovaru zo strany Zákazníka.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ďalej platí, že s odmietnutím prevzatia Tovaru pri jeho dodaní nie sú na strane Zákazníka spojené žiadne právne následky. Takéto konanie Zákazníka nepredstavuje napr. odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. akýkoľvek iný právny úkon smerujúci k zániku Kúpnej zmluvy.

KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny výrobkov uvedené v internetovom obchode sú uvedené s DPH a pre kupujúceho sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje bezhotovostný spôsob platby za tovar alebo platbu kartou na účet predávajúceho vopred pri objednaní tovaru.. Kupujúci musí uhradiť cenu tovaru bankovým prevodom alebo platbou kartou na účet predávajúceho vopred pri objednaní tovaru. Náklady na dodanie týkajúce sa viacerých Nákupných košíkov Zákazníka s rovnakým Časom a Miestom dodania tak, ako sú definované v týchto VOP, budú účtované pre každý jednotlivý Nákupný košík osobitne.

Dodaný Tovar bude pri jeho doručení Zákazníkovi riadne zabalený v zmysle platných právnych predpisov.

V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy Predávajúci dodá Tovar Zákazníkovi spolu s potvrdeným dodacím listom. Doklad o kúpe Tovaru (ďalej len ako „Doklad o kúpe“) mu bude odoslaný elektronicky na e-mail uvedený v Registrácii.

PODMIENKY DODANIA TOVARU K DVERÁM ZÁKAZNÍKA

Predávajúci informuje Zákazníka, že Službu poskytuje v konkrétnych oblastiach, ktoré je možné overiť na Internetovej stránke, a to na základe zadaného PSČ (ďalej len ako „Overenie dostupnosti dopravy“). Dodanie Tovaru v rámci Služby je obmedzené výlučne na tých Zákazníkov, ktorých zadaná adresa pre dodanie Tovaru (ďalej len ako „Miesto dodania“) sa nachádza v Dodacom území. Predávajúci poskytuje Službu v dňoch a čase, ktorý je uverejnený na Internetovej stránke.

Vytvorenie Nákupného košíka zo strany Zákazníka na Internetovej stránke Predávajúceho nie je časovo limitované, Zákazník tak môže učiniť kedykoľvek, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Pri vytvorení Nákupného košíka si môže Zákazník zvoliť konkrétny dátum a čas dodania Tovaru v rámci dostupných časových okien Predávajúceho (ďalej len ako „Časové okno“), ktoré sa Zákazníkovi zobrazia pri tvorbe Nákupného košíka (Zákazníkom zvolené Časové okno na účely týchto VOP ďalej len ako „Čas dodania“). Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci negarantuje dostupnosť všetkých Časových okien pre dodanie Tovaru, nakoľko ich dostupnosť závisí od aktuálneho objemu poskytovanej Služby všetkým ďalším Zákazníkom Predávajúceho.

Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Zákazníka s týmito VOP. Odoslaním Nákupného košíka Predávajúcemu Zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúcemu udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že spolu s Oznámením o prijatí (tak ako je definované v ďalších článkoch VOP) Zákazníkovi odošle tieto všeobecné obchodné podmienky v samostatnom počítačovom súbore tak, aby boli tieto informácie pre Zákazníka uchovateľné aj do budúcna. Zákazník v rámci vytvárania Nákupného košíka poskytuje Predávajúcemu tieto osobné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, miesto (miesta) dodania Tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla), telefónne číslo a emailovú adresu Zákazníka (ďalej aj ako „Objednávacie údaje“).

Predávajúci vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby Tovar dodal Zákazníkovi v dohodnutom Čase dodania. Predávajúci však túto skutočnosť Zákazníkovi negarantuje. Omeškanie Predávajúceho môže byť spôsobené napr. v dôsledku existencie okolnosti majúcej charakter vyššej moci (vis maior), resp. pri inej nepredvídateľnej udalosti (napríklad dopravné zápchy, havárie, kolóny, živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémie, štrajky a pod).

V prípade dodania Tovaru v rámci promočnej akcie alebo iného zľavneného typu predaja Tovaru (ďalej len ako „Promo akcia“), pri ktorom je množstvo Tovaru Predávajúceho obmedzené, sa dodanie Tovaru vždy riadi poradím Časov dodania Tovaru zvolených Zákazníkmi. Predávajúci si vyhradzuje právo:

 • Tovar z Nákupného košíka Zákazníkovi nedodať, pokiaľ bude Tovar v rámci Promo akcie už vypredaný,
 • Zákazníkovi dodať Tovar z Nákupného košíka s tým, že Kúpna cena takto dodaného Tovaru bude z dôvodu ukončenia platnosti Promo akcie v Čase dodania vyššia, v porovnaní s Informatívnou cenou uvedenou na Internetovej stránke v čase vytvorenia Nákupného košíka Zákazníkom.

Tovar bude Zákazníkovi doručený ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo budovy, ktorej adresu Zákazník označil ako Miesto dodania. V prípade, ak sa Zákazník v Čase dodania nenachádza v Mieste dodania, Predávajúci sa pokúsi telefonicky kontaktovať Zákazníka a dohodnúť sa s ním na náhradnom Čase dodania a Mieste dodania Tovaru. Predávajúci potvrdí Zákazníkovi s ním dohodnutú zmenu v Čase dodania a Mieste dodania formou emailu alebo sms správy. Ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na náhradnom Čase dodania a Mieste dodania, alebo ak sa Zákazník pri náhradnom doručovaní Tovaru nebude nachádzať v dohodnutom Čase dodania na Mieste dodania, bude Nákupný košík Zákazníka zrušený. Predávajúci informuje Zákazníka o zrušení Nákupného košíka emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať akékoľvek ďalšie dodania Tovaru Zákazníkovi, ktorý si:

 • Minimálne 2x objednal dodanie Tovaru, pričom ani jedenkrát sa v Čase dodania nenachádzal v Mieste dodania Tovaru,
 • Objednal Službu v rozpore s týmito VOP, resp. príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

Predávajúci si v prípade potreby vyhradzuje právo dodatočného overenia Registračných a Objednávacích údajov Zákazníka, obsahu Nákupných košíkov Zákazníka a určených údajov týkajúcich sa Času a Miesta dodania Tovaru, napr. telefonicky alebo emailom. Zákazník môže poveriť prevzatím Tovaru tretiu osobu iba za predpokladu, že táto osoba dosiahla 18 rokov veku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA - SPOTREBITEĽA

Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v postavení Spotrebiteľa. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (prevzatia Tovaru) (ďalej aj ako „Lehota na odstúpenie od Zmluvy“).

Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od Zmluvy (ďalej len ako „Oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Zákazník. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na emailovú adresu Predávajúceho: eshop@ahafarma.sk alebo na korešpondenčnú adresu Predávajúceho.

Oznámením o odstúpení sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka adresované Predávajúcemu, ktorým Zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti:

 • identifikačné údaje Predávajúceho v rozsahu obchodné meno a sídlo;
 • identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;
 • číslo Nákupného košíka;
 • presnú špecifikáciu Tovaru, od ktorého kúpy Zákazník odstupuje;
 • v prípade písomného Oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Zákazníka.

Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy v nasledovných prípadoch:

 • pri predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený;
 • v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „Platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo pokiaľ Zákazník nepreukáže odoslanie Tovaru Predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si Tovar vyzdvihuje Predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté Platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade Kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť Platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Zákazníka. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia Platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Zákazník prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

INTERNETOVÁ STRÁNKA

Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom Internetovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“), je Predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah. Fotografie Tovaru vyobrazeného na Internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu Tovaru Predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného Tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného Tovaru, dodávajú Predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo Predávajúci. Všetky informácie uvedené na Internetovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené Autorským zákonom. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie Autorského zákona.

Zákazník, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať Internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, ustanoveniami týchto VOP, dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie Internetovej stránky. Je zakázané:

 • poškodzovať dobrú povesť Predávajúceho a/alebo tretích osôb,
 • akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie Internetovej stránky,
 • akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných Zákazníkov v používaní Internetovej stránky,
 • akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy Internetovej stránky,
 • využívať Internetovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov),
 • posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na Internetovú stránku,
 • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,
 • vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných Zákazníkov.

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka k Internetovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou Internetovej stránky a/alebo neoprávneným zásahom tretích osôb do Internetovej stránky.

ZĽAVOVÉ KUPÓNY

Ak Zákazník získal alebo dostal kupón (zľavový kupón) vo forme letáku, prílohy k tlači, emailu alebo iným spôsobom, môže si tento kupón uplatniť ako zľavu (zľavový kupón) v súlade s týmito podmienkami používania kupónov. Výška zľavy je uvedená na kupóne. Kupóny, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme, možno použiť iba pri nákupe na Internetovej stránke v súlade s týmito podmienkami používania kupónov. Platnosť a trvanie kupónu sú uvedené na kupóne. Kupón sa uplatňuje zadaním kódu na príslušnom mieste počas elektronického nákupu v sekcii Platba. Oprávnenosť získania kupónu môže podliehať kontrole spočívajúcej v predložení dokladu/spätného potvrdenia o oprávnenosti používania kupónu. Oprávnenosť použitia kupónu zadaného elektronicky je automaticky kontrolovaná elektronickým systémom.

Použitím kupónu Zákazník vyjadruje svoj nepodmienečný a neodvolateľný súhlas byť viazaný týmito podmienkami na používanie kupónov. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť alebo zmeniť podmienky používania kupónov. Kupóny sú vlastníctvom Predávajúceho. Právo používať kupón je viazané na osobu pôvodného príjemcu (osobné právo) a nemôže byť prevedené na inú osobu, ak nie je na kupóne uvedené inak.

Kupóny sa nesmú kopírovať, reprodukovať, distribuovať, scudzovať alebo publikovať, či už priamo alebo nepriamo (prostredníctvom inej osoby), alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Kupóny akokoľvek distribuované, zobrazované alebo inak uvádzané do obehu bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho (tzv. neautorizované nakladanie s kupónom) sú neplatné a nevznikajú z nich nijaké majetkové práva.

Ak nie je výslovne uvedené inak, vydaný kupón:

 • bude platný pre použitie Zákazníkom iba raz (tzv. jednorazové použitie), ak nie je uvedené inak,
 • nesmie byť použitý v spojení s iným kupónom, ak nie je uvedené inak,
 • nie je možné vymeniť za hotovosť.

Použitie kupónu môže byť limitované len na niektoré druhy tovarov alebo môže byť naviazané na splnenie inej podmienky (napríklad pre uplatnenie kupónu bude musieť Zákazník zakúpiť tovar v určitej minimálnej výške). Výška zľavy prislúchajúca ku kupónu je uvedená na kupóne. Zľava bude odpočítaná po splnení všetkých podmienok uplatnenia kupónu od Kúpnej ceny. Ak je to na kupóne uvedené, kupón sa môže vzťahovať aj na Náklady na dodanie alebo Náklady na balenie. Používaním kupónu Zákazník zodpovedá Predávajúcemu, že je riadny a oprávnený príjemca a držiteľ kupónu a súčasne, že ho používa v dobrej viere (dobromyseľne). Ak vznikne dôvodné podozrenie zo strany Predávajúceho, že Zákazník je nedobromyseľný držiteľ, napr. tým, že kupóny získa inak, ako je uvedené v týchto VOP (kúpou, podvodom) alebo sa dopúšťa priestupku, alebo iného protiprávneho konania, Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne odmietnuť prijatie kupónu získaného v rozpore s týmito VOP alebo si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek kupón. Predávajúci si vyhradzuje právo prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné v takýchto prípadoch. Predávajúci nenesie nijakú zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu vzniknutú z odmietnutia, zrušenia alebo odobratia akéhokoľvek kupónu, alebo neschopnosti Zákazníka riadne si uplatniť nároky z kupónu, prípadne z iného dôvodu. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, ukončiť platnosť všetkých kupónov alebo meniť ich podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Svoju povinnosť oznámiť zmenu VOP si predávajúci splní umiestnením nových obchodných podmienok na webovom sídle internetového obchodu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že preferovaná komunikácia je prostredníctvom e-mailových správ.
 • Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.03.2021.

Orgánmi dohľadu sú:

Slovenská obchodná inšpekcia SOI

Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava- Ružinov
https://www.soi.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17, 842 13 Bratislava
https://www.svps.sk/

Vo Vrábľoch dňa 16.03.2021

Vysoká kvalita
produktov
Regionálny
pestovateľ
Doprava
priamo domov
Bezpečný nákup
SSL certifikát