Všeobecné obchodné podmienky

Informácie o predávajúcom:

Fakturačné údaje: Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch, so sídlom Levická 889, 952 01 Vráble,
IČO:
00198901, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložka č.: 83/N, konajúce prostredníctvom: JUDr. Erik Solár, predseda,
DIČ:
2020411173,
IČ DPH:
SK2020411173

Poštová adresa: AHA farma, Levická 889, 952 01 Vráble
E-mail: eshop@ahafarma.sk
Telefónne číslo: 0917 660 999

IBAN: SK15 0200 0000 0041 6807 4351
Banka: VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX (ďalej len „predávajúci“)

Všeobecné ustanovenia

 • Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s uskutočňovaním kúpy a predaja tovarov prostredníctvom e-shopu: www.ahafarma.sk (ďalej len „VOP“).
 • Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvo e-shopu: www.ahafarma.sk, pričom kupujúci je povinný sa s ich obsahom oboznámiť ešte pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy.
 • Nákup tovaru uskutočnený prostredníctvom e-shopu sa spravuje okrem týchto VOP aj ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmení a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“)

Definície pojmov

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Pred uzatvorením kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oboznámiť sa s objednávaným tovarom, s jeho vlastnosťami, zverejňovanými informáciami, cenou tovaru, týmito VOP, reklamačným poriadkom a inou zverejňovanou dokumentáciou vzťahujúcou sa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci zverejňuje vo svojom internetovom obchode.
 • Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.
 • V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
  • identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu - meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, prípadne adresa na doručovanie, ak má byť tovar doručený na inú adresu ako je fakturačná adresa,
 • špecifikácia objednaného tovaru a jeho množstvo,
 • cena a spôsob platby za tovar,
 • miesto dodania tovaru.

Kupujúci  alebo spotrebiteľ: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do spotrebiteľského záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu, a to len v prípadoch, keď kúpu realizuje pre vlastnú osobnú spotrebu alebo pre spotrebu osôb jemu blízkych, t.j. je  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Internetový obchod alebo e-shop: je virtuálna maloobchodná predajňa zriadená na webovom sídle www.ahafarma.sk

Objednávka: je uskutočnená vyplnením a odoslaním elektronického formulára na internetovom obchode

Tovar: je ponúkaný spotrebný tovar zo strany predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu

Cena tovaru: uvedená v internetovom obchode spolu s DPH

 • Predávajúci informuje kupujúceho, že vyššie uvedené osobné údaje sú nevyhnuté na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. V prípade, ak kupujúci predmetné údaje predávajúcemu neposkytne, nie je možné s ním uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to s poukazom na ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a článku 13 ods. 2 písm. e)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie o ochrane osobných údajov“).
 • Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada.
 • Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.
 • Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi príslušnou legislatívou podľa čl. 1 ods. 1.3 týchto VOP  a týmito VOP.
 • Odoslaním objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi zmluvnými stranami predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorého vzniká povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru v zmysle objednávky a prevziať objednaný tovar; a na strane predávajúceho vzniká povinnosť dodať objednaný tovar.
 • Odoslaním objednávky a potvrdením zaškrtávacieho políčka kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa so VOP, reklamačným poriadkom a spôsobom spracúvania osobných údajov.

Reklamačný poriadok

Uplatnenie práva zo  zodpovednosti za vady

Pre všetky tovary, ktoré sú kupované spotrebiteľom – na osobnú spotrebu je podľa platných zákonov Slovenskej republiky záručná lehota 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú, kratšiu lehotu pre určité druhy tovaru. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (exspirácia) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Okrem toho niektoré tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov, ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu akosti alebo rýchlo podliehajú skaze.

Kupujúci má právo na uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady na tovaroch, ktoré rýchlo podliehajú skaze, a to prostredníctvom reklamácie. Toto právo je kupujúci povinný uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak toto jeho právo zaniká.

Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať hmotnosť tovaru i jeho kvalitu. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť tovar prevziať. Prebratím tovaru kupujúcim, kupujúci potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu, a to v lehote uvedenej v tomto článku VOP, podľa toho či ide o tovar rýchlo podliehajúci skaze, alebo o iný tovar, na ktorý sa vzťahuje 24 mesačná záručná lehota. Nebezpečenstvo vzniku škody z predávajúceho na kupujúceho prechádza okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v súlade s týmito VOP.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na predajnom mieste predávajúceho alebo na adrese sídla predávajúceho. Reklamáciu možno uplatniť aj prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý tvorí súčasť týchto VOP (tvorí prílohu č. 1).

Tovar je potrebné priniesť osobne na miesto vydania tovaru alebo zaslať na adresu sídla predávajúceho. Tovar je potrebné predávajúcemu vrátiť nepoužitý, nepoškodený, spolu s dokladom o kúpe. Kupujúci môže priložiť aj fotografie, zobrazujúce dôvod reklamácie a nespokojnosti zo strany kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, ak bol na vadu/zníženie akosti tovaru upozornený a súhlasí s dodaním takéto tovaru, a to najmä, nie však výlučne pri zľavnenom tovare, pri ktorom predávajúci upozornil na zníženú akosť.

Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a vybaví ju čo najkratšom čase, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 kalendárnych dní.

Predávajúci vybaví reklamáciu najmä uvedenými spôsobmi: predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo vadný tovar vymení za tovar, v rovnakej  kvalite, množstve a cene, ktorý nemá kupujúcim vytýkané vady,
vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny v lehote najneskôr 15 kalendárnych dní odo dňa vybavenia reklamácie na tovary, ktoré sa rýchlo kazia, nie však skôr ako 5 kalendárnych dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim.
Predávajúci vydá o vybavení reklamácie kupujúcemu potvrdenie najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej vybavenia. Reklamácie sa vybavujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a iných relevantných právnych predpisov.

Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Na tovary podliehajúce rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze však právo na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1. tohto články VOP nie je možné uplatniť. V tomto prípade má kupujúci právo postupovať v súlade s článkom 4 týchto VOP a uplatniť reklamáciu.
 • Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1. tohto článku VOP vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy (tvorí prílohu č. 2). Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne kupujúcemu potvrdenie o prijatí jeho odstúpenia.
 • Po prijatí odstúpenia od zmluvy podľa ods. 5.1. tohto článku je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Avšak predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby skôr ako mu kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • Spôsob dodania tovaru je dvomi spôsobmi – priamym rozvozom za úhradu, autami Poľnohospodárskeho družstva Vráble – v okolí mesta Vráble (v okruhu do 5 km), mesta Nitra (v okruhu do 5 km), meste Zlaté Moravce (v okruhu do 5 km), mesta Levice (v okruhu do 5 km)  a mesta Trnava (v okruhu do 5 km) alebo zadarmo osobným odberom v sídle Poľnohospodárskeho družstva Vráble.
 • Cenu za dopravu tovaru v prípade dodania tovaru priamym rozvozom je uvedená priamo v objednávke alebo na internetovej stránke e-shopu. Ak si kupujúci v objednávke zvolí priamy rozvoz tovaru cena za dopravu sa mu automaticky pripočíta k cene objednaného tovaru.
 • Dodanie tovaru kupujúcemu je podľa možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania objednávky. O čase dodania bude kupujúci oboznámený emailom alebo cez SMS.
 • Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie kupujúcemu.
 • Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.
 • V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim do 24 hodín od dohodnutého času, si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, účtovať si dodatočné náklady na uskladnenie,  resp. predať tovar iným zákazníkom.

Platobné podmienky

 • Ceny výrobkov uvedené v internetovom obchode sú uvedené s DPH a pre kupujúceho sú konečné.
 • Predávajúci si vyhradzuje bezhotovostný spôsob platby za objednaný tovar. Kupujúci musí uhradiť cenu tovaru bankovým prevodom alebo platbou kartou na účet predávajúceho vopred pri objednaní tovaru.

Ďalšie zmluvné podmienky

 • Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin, nespočívajúcich na strane predávajúceho.
 • Ak po zadaní a uhradení objednávky nebude kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke doručená potvrdzujúca správa o obdržaní objednávky predávajúcemu  a/alebo do piatich (5) pracovných dní nebude predávajúci kupujúceho informovať o spôsobe doručenia objednávky, je kupujúci povinný sa obrátiť na predávajúceho s dopytom, z akého dôvodu nedošlo k doručeniu objednaného tovaru. Tento dopyt je kupujúci povinný adresovať predávajúcemu prostredníctvom e-mailu: eshop@ahafarma.sk, alebo formou SMS na tel. č.: 0917 660 999.
 • V prípade, ak predávajúci na základe dopytu zo strany kupujúceho podľa ods. 7.2 tohto článku zistí, že objednávka nebola kupujúcemu doručená z technických príčin a kupujúci za objednaný tovar riadne zaplatil, je predávajúci povinný dohodnúť sa s kupujúcim na nových podmienkach doručenia objednaného tovaru v čo možno najkratšom termíne.
 • V prípade, ak predávajúci na základe dopytu zo strany kupujúceho podľa ods. 7.2 tohto článku zistí, že objednávka nebola kupujúcemu doručená z iných ako technických príčin a kupujúci za objednaný tovar riadne zaplatil, je predávajúci povinný taktiež dohodnúť sa s kupujúcim na nových podmienkach doručenia objednaného tovaru v čo možno najkratšom termíne.
 • Ak kupujúci nemá záujem o doručenie objednaného tovaru v náhradnom termíne a objednaný tovar mu nebol doručený z iných ako technických príčin podľa ods. 7.4. tohto článku, pričom pri zadávaní objednávky predávajúceho informoval o skutočnosti, že doručenie tovaru v dojednanom termíne je pre neho osobitne dôležité, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
 • V prípade, ak predávajúci zistí, že kupujúcim objednaný tovar nie je skladom, alebo sa medzičasom vypredal, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho ako sa o tejto skutočnosti dozvie a dohodnúť sa s kupujúcim na doručení obdobného tovaru v zodpovedajúcom množstve a primeranej kvalite, a ak to nie je možné dohodnú sa na vrátení kúpnej ceny.

Orgány dohľadu

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Svoju povinnosť oznámiť zmenu VOP si predávajúci splní umiestnením nových obchodných podmienok na webovom sídle internetového obchodu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že preferovaná komunikácia je prostredníctvom e-mailových správ.
 • Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.02.2020.

Orgánmi dohľadu sú:

Slovenská obchodná inšpekcia SOI

Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava- Ružinov
https://www.soi.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17, 842 13 Bratislava
https://www.svps.sk/

Vo Vrábľoch dňa 10.02.2020

Vysoká kvalita
produktov
Regionálny
pestovateľ
Doprava
priamo domov
Bezpečný nákup
SSL certifikát