NOVINKY

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba, staršia ako 16 rokov, týmto udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a), § 14 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) (ďalej len „Súhlas“) za účelom registrovania sa a vytvorenia zákazníckeho profilu v aplikácií AHA Farma prevádzkovateľa: Poľnohospodárskeho družstva vo Vrábľoch, so sídlom Levická 886, 952 01 Vráble, IČO: 00 198 901, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Dr, vl.č.: 83/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“), za účelom

- Informovania o stave objednávky, výšky kreditu a zakúpených produktoch - Archivácie a účtovníctva
- Informovania o podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom
- Priameho marketingu
- Evidencie nákupných zvyklostí

Dotknutá osoba udeľuje Súhlas po dobu trvania jeho zákazníckeho profilu, ktorý bude užívateľovi vytvorený na základe úspešnej registrácie v aplikácii AHA Farma.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje užívateľa v rozsahu uvedenom pri registrácii, a to:

- Nákupné správanie dotknutej osoby a uskutočnené nákupy (dátum nákupu, miesto nákupu, čas nákupu, suma)
- Bankové údaje
- Prihlasovacie údaje (heslo)
- IP adresa
- E mailová adresa

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenos osobných údajov.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať ním udelený Súhlas, ktorý bol udelený Prevádzkovateľovi, a to formou odinštalovania aplikácie AHA Farma so svojho mobilného zariadenia.

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia zákazníckeho profilu (odinštalovania aplikácie z mobilného zariadenia) zlikvidovať všetky osobné údaje užívateľa, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov). Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na účely archivácie a účtovníctva je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať až do doby určenej v osobitných predpisoch ( t.j. 10 rokov, nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva , že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje potrebné na registráciu v aplikácii, nedôjde k registrácii zákazníckeho profilu a teda nebude možné predaj, ako aj samotnú platbu za zakúpený tovar prostredníctvom aplikácie AHA Farma uskutočniť.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že akékoľvek pripomienky, resp. otázky ohľadom ochrany osobných údajov a odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, môže zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: info@ahafarma.sk.