Mliečny program Mliečny program AHA farmy má tri podprogramy


Automaty na verejných priestranstvách

Automaty na verejných priestranstvách sa nachádzajú zatiaľ na troch miestach: Vráble, Nitra a Trnava. Ide o koncept verejného výdajného miesta, ku ktorému má prístup široká verejnosť. Väčšinou naše zariadenia osádzame na strategicky najfrekventovanejších miestach v mestách.

Automaty v školských zariadeniach

Najmladším programom je distribúcia našich produktov priamo do škôl, do našich výdajných automatov. Deti – žiaci či študenti tak majú k dispozícii kvalitnú desiatu, navyše tu vznikajú určité návyky na zdravé stravovanie u žiakov v budúcnosti.

Automaty vo firmách a spoločnostiach

Naše farmárske mliečne výrobky distribuujeme prostredníctvom siete automatizovaných chladiacich výdajných kioskov, umiestnených v areáli firiem a spoločností. Zamestnanci spoločností majú skvelý prístup k zdravým produktom počas celej pracovnej doby.Našimi partnermi sú zodpovedné organizácie, ktoré uľahčujú prístup zamestnancov k čerstvým a bezpečným farmárskym potravinám.

Napomáhajú tým podpore zdravej životosprávy svojich pracovníkov a aj členov ich rodín.

Naši partneri odstraňujú bariéry a kooperujú pri umiestňovaní automatizovaných chladiacich kioskov na mlieko a mliečne produkty v ich areáloch, ako aj následnej prevádzke dodávateľskéhoreťazca „priamo z farmy na pracovisko“.

Účinne prispievajú k podpore miestnej výroby, zamestnanosti a obnove života na vidieku.


Farmársky automat / Bezproblémový systém

Chladiaci kiosk s automatickými výdajnými boxami – najvyššia možná miera spoľahlivosti distribúcie s garanciou čerstvosti a bezpečnosti potravín.

  • Inovatívne technologické zariadenie pre spoľahlivú a bezpečnú distribúciua predaj čerstvých chladených produktov
  • 60 elektronicky individuálne ovládaných chladených produktových boxov ako garancia čerstvosti a bezpečnosti – každý box je samostatne kontrolovaný pre dobu trvanlivosti ( expiráciu ) v ňom obsiahnutého produktu.Jej prekročením, rovnako tiež však aj zvýšením teploty nad stanovený limit ( porucha chladenia a podobne ), sa výdaj produktu zablokuje.
  • Bezhotovostná prevádzka na zákaznícke ID karty, zabezpečenie PIN kódom.
  • Čas výdaja produktu je v porovnaní so štandardnými vendingovými zariadeniami 3x kratší – výrazné skrátenie čakacích dôb zákazníkov v exponovaných časových úsekoch ( napr. začiatok / koniec pracovných zmien )
  • Spravovanie prístupu a registrácie zamestnancov, ako aj vydávanie ID kariet a PIN kódov zabezpečíme registráciou cez internetový portál prevádzkovaný AHA FARMOU
  • Zamestnávateľ je tak úplne odbremenený od administratívy, nemusí riešiť žiadne záležitosti spojené s vydávaním a registráciou kariet, ani s prevádzkou automatov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom