Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže Hľadá sa mikulášsky balíček, v ktorom sa objaví AHA farma! (ďalej len „pravidlá súťaže“) :

1.Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch, so sídlom Levická 886, 952 01 Vráble, IČO: 00 198 901, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Dr, vl.č.: 83/N, konajúce prostredníctvom JUDr. Erik Solár, predseda družstva (ďalej len „usporiadateľ“) . 

2.Zverejnenie pravidiel súťaže

Tieto pravidlá súťaže budú po celú dobu trvania súťaže verejne prístupné na internetovej stránke  organizátora súťaže na www.ahafarma.sk. Priamy link na pravidlá súťaže usporiadateľ zverejní aj na svojom facebookovom profile AHA farma.

3.Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 16 rokov (ďalej len „súťažiaci“), ktorá :

  • Nakúpi akýkoľvek produkt usporiadateľa v jeho predajných automatoch alebo prostredníctvom e-shopu
  • Vyfotí mikulášsky balíček s produktom AHA farma alebo sa vyfotí so zakúpeným produktom pred predajným automatom usporiadateľa a pridá foto do komentára k príspevku na facebookovom profile usporiadateľa týkajúceho sa tejto súťaže.

Zapojením sa, teda komentovaním postu usporiadateľa a zverejnením svojej fotografie, účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi súhlas v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so zverejnením mena, priezviska (prípadne prihlasovacieho mena na facebooku) a fotografie na svojom facebookovom profile, pričom oprávňuje usporiadateľa, aby takto získané osobné údaje využil výlučne len na marketingové účely.  Tento súhlas je oprávnený súťažiaci kedykoľvek odvolať. (spôsob odvolania je upravený v bode 11 týchto pravidiel súťaže)

4.Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa zapoja do súťaže tak, že v čase trvania súťaže budú nakupovať produkty v ktoromkoľvek predajnom automate usporiadateľa a zároveň do komentára k príspevku usporiadateľa na facebooku pridajú svoju fotografiu so zakúpeným produktom. Usporiadateľ následne z pridaných fotografií v komentároch vyberie náhodným výberom víťaza súťaže.

5.Trvanie a vyhodnotenie súťaže

Trvanie súťaže je časovo obmedzené. Súťaž bude prebiehať v dňoch od 4.12 - 6.12.2020 vrátane.  

7.12.2020 bude náhodným výberom usporiadateľa vybratý jeden víťaz. Následne bude usporiadateľ súťaže kontaktovať víťaza prostredníctvom správy na jeho facebookový profil. V prípade, ak sa oslovený víťaz neozve naspäť usporiadateľovi za účelom dohodnutia prevzatia výhry najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa, je usporiadateľ oprávnený náhodným výberom vybrať ďalšieho víťaza.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných skutočností (neoprávneným zásahom do súťaže a pod.) upraviť pravidlá a podmienky súťaže vrátane doby jej trvania, resp. súťaž ukončiť. O postupe bude informovať všetkých súťažiacich prostredníctvom svojej internetovej stránky a facebookového profilu.

6.Cena súťaže

Cenou v súťaži bude výhra produktov usporiadateľa súťaže v hodnote 25,- Eur.

7.Odovzdanie ceny súťaže

Odovzdanie ceny si individuálne dohodne usporiadateľ súťaže s víťazom. Pri odovzdaní ceny je usporiadateľ oprávnený so súhlasom víťaza vyhotoviť fotografiu z odovzdania ceny.

8.Spoločné ustanovenia k výhre v súťaži

Akékoľvek vymáhanie výhry v súťaží súdnou cestou je vopred vylúčené. Za výhru nie je možné nárokovať si finančnú náhradu. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby usporiadateľa súťaže alebo partnera alebo akejkoľvek tretej osoby.

9.Zodpovednosť organizátora súťaže

Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

10.Vylúčenie zamestnancov organizátora súťaže a ďalších subjektov

Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci ani iné osoby, ktoré sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľajú, ani osoby blízke uvedeným osobám (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení).

11.Osobné údaje

Účastník súťaže, ktorý sa zapojí do súťaže udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších, a to osobných údajov týkajúcich sa mena, priezviska (prípadne prihlasovacieho mena na facebooku) a jeho fotografie. Takto získané osobné údaje je usporiadateľ súťaže oprávnený použiť výlučne na svoje marketingové účely. Udelený súhlas je účastník v súťaži alebo víťaz oprávnený kedykoľvek odvolať, a to tak, že kontaktuje usporiadateľa súťaže prostredníctvom e-mailu na: info@ahafarma.sk, s tým že odvoláva udelený súhlas na spracovanie osobných údajov a zároveň vymaže svoj komentár pod príspevkom usporiadateľa súťaže. 

12.Osobitné a záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi.

Vysoká kvalita
produktov
Regionálny
pestovateľ
Doprava
priamo domov
Bezpečný nákup
SSL certifikát