Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému v priestoroch kde je umiestnený predajný automat vo vlastníctve prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov, by sme Vás chceli ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach na spracúvania Vašich osobných údajov. Za týmto účelom má prevádzkovateľ zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Prevádzkovateľ osobných údajov: Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

Kontaktnú údaje:

Levická 886, 952 01 Vráble
IČO: 00 198 901
Konajúce prostr.: JUDr. Erik Solár, predseda družstva
e-mail: info@ahafarma.sk
tel. č.: 0917 660 999

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Účel spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Práva dotknutej osoby:

V súlade s čl. 13 – 21 GDPR (§19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máta ako dotknutá osoba:

Svoje práva môžete uplatniť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

30.5.2018